Satış Sözleşmesi

MAGE AKADEMİ
KİŞİSEL GELİŞİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ


EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ


KATILIMCININ 
  :                    İLETİŞİM BİLGİLERİ   :
Adı Soyadı            :                    TC                                  :
Adresi                   :                    GSM                              :
Mesleği                 :                    E-mail                           :
Doğum Tarihi      :                    İş Telefonu                   :

MADDE 1: TARAFLAR
1.1. İşbu Eğitim Satış Sözleşmesinin tarafları eğitim veren Mage Akademi Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Limited Şirketi ile eğitim alan yukarıda bilgileri yazılı ve işbu sözleşmenin hüküm ve koşullarını elektronik ortamda onaylamış olan katılımcıdır.
1.2. Taraflardan Mage Akademi Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Limited Şirketi “Şirinevler Mah. İncesu Sk. Birlik Apt. No: 9 Bahçelievler/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösterir. Mage Akademi’nin internet adresi https://mageakademi.com/‘dir. Bundan böyle Mage Akademi olarak anılacaktır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu sözleşmenin konusu Katılımcı tarafından internet ortamında ya da sair yollarla Mage Akademi’den talep ettiği eğitim/uzaktan eğitim programına ilişkin tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
2.2. Katılımcı tarafından talep edilen eğitim programının içeriği ve şartları, Mage Akademi’ye ait adresi 1. maddede belirtilen internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Katılımcı, Mage Akademi’nin vereceği eğitime ilişkin olarak program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini açıkça beyan eder.

MADDE 3: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI
3.1. Katılımcının talep etmiş olduğu eğitim programının peşin fiyatı        (                ) TL’dir. Bu bedel havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir. Kredi Kartı ile ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Mage Akademi’nin internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve eksiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan Mage Akademi sorumlu değildir.
3.2. Kredi kartı ile yapılacak ödeme tek çekimde olacaktır. Ancak Katılımcının birlikte çalıştığı Bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksitler halinde ödeme yapılması mümkündür. Bu durum Mage Akademi’nin bilgisi ve inisiyatifi dışında olup, bu konuda Mage Akademi’nin bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.3. Katılımcı kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartı bilgilerinin doğru ve kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşanabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen Katılımcıya aittir.
3.4. Katılımcının EFT/Havale/FAST Anlık Ödeme gibi ödeme yöntemleri ile Mage Akademi’nin Banka Hesabına ödeme yapması da mümkündür. Bu durumda ödeme yapıldığına dair dekontun bir örneğinin Mage Akademi’ye e-posta, Fax gibi yöntemlerle ya da elden iletilmesi gerekmektedir.

MADDE 4: GENEL KOŞULLAR
4.1. İşbu sözleşmenin taraflarca kabulü ile Katılımcı tüm şartları inceleyip Yaşam Koçluğu Yüz Yüze/Uzaktan (Online) Eğitim programını tercih ettiğini kabul ve beyan eder. Eğitimin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağını taraflar eğitim verileceği tarihteki koşullara göre serbestçe kararlaştıracaklardır. Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim programlarının içerikleri arasında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Verilen hizmet aynı olmakla birlikte tek fark hizmetin veriliş biçimidir.
4.2. İşbu sözleşme ile Katılımcı sözleşme şartları çerçevesinde kabul ettiği eğitim programını detaylı bir biçimde incelediğini ve açıklanan tüm özellikleri ile kabul ettiğini, eğitim bedelinin ödemesini belirlenen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, Mage Akademi’ye bildirdiği ve kendisi ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda karşılaşılabilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.
4.3. Katılımcı taraflarca kararlaştıran ödeme yöntemine uymakla yükümlüdür. Aksi halde Mage Akademi’nin sözleşmeyi feshedip eğitim programına ilişkin olarak yapılmış olan tüm masrafları talep etme yetkisi vardır.
4.4. Katılımcı, Mage Akademi internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip bu anlaşmayı onayladığını beyan ve kabul eder.
4.5. Katılımcı kendisine sağlanan eğitim içeriğinin, videoların vs. materyallerin her türlü fikri ve sınai haklarının Mage Akademi’ye ait olduğunu peşinen kabul eder. Katılımcı bu materyalleri ve içerikleri gizli tutacağını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını, yine bu konuda sosyal mecralarda ve internet ortamında, basılı ya da görsel medyada paylaşımda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde aykırılığa konu her bir eğitim tutarının ihlal tarihindeki bedelinin 10 (on) katı         cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4.6. Katılımcının 4.5. maddeyi ihlal etmesi halinde Mage Akademi tek taraflı olarak haklı nedenle Katılımcının eğitimi tamamlamasını beklemeksizin sözleşmeyi feshedecektir.

MADDE 5: CAYMA HAKKI
5.1. Dijital içerik yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesinde “Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri” olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte kalıcı veri saklayıcısı “Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı” olarak tanımlanmıştır. Kullanıcı, Mage Akademi tarafından işbu sözleşme çerçevesinde sunulan hizmetin bahse konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmet kapsamında olduğunu kabul eder.
5.2. 27.11.2014 Tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin g bendi “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” bakımından tüketicinin cayma hakkının bulunmadığını düzenlemektedir. Bu sebeple Katılımcı, Mage Akademi tarafından verilen hizmet ve ürünlerin bahse konu yönetmeliğin 15. maddesi kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.
5.3. 5.1. ve 5.2. maddede düzenlenen maddeler Katılımcının Mage Akademi’nin vereceği hizmetten online olarak yararlandığı hallerde geçerli olacaktır.
5.4. Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, kalıcı veri saklayıcısı için Katılımcı tarafından ödenmiş     olan ücrettir. Zira internet ortamından sağlanan dijital eğitim içeriği eğitimin verildiği anda ifa edildiğinden cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
5.5. Katılımcının hizmetten yüz yüze yararlandığı durumlarda işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin iş bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de Katılımcı cayma hakkını kullanamaz. Katılımcının cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi yasal süresi içerisinde Mage Akademi’ye yapması gerekmektedir. Yasal süresi içerisinde kullanılmayan cayma hakkının hukuken hiçbir şekilde geçerliliği olmayacaktır.
5.6. Katılımcı, cayma hakkı süresi bittikten sonra haklı nedeni bulunmadıkça sözleşmeyi feshedemez.
5.7. Katılımcı haklı nedeni olmaksızın sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde, Mage Akademi’nin sözleşmeye güvenerek yapmış olduğu hazırlıklara karşılık olarak sözleşmedeki hizmet bedelinin %25 ini ödemesi gerekmektedir. Hizmet bedelinin %25’i peşin olarak ödendiği takdirde sözleşme Katılımcı tarafından feshedilebilecektir. Ancak Mage Akademi tarafından hizmetin ifasına başlanıldığı takdirde, sözleşme cezai şart ödense dahi feshedilemeyecektir.
5.8. Katılımcının yüz yüze almış olduğu eğitimlerde diğer Katılımcılara veya Mage Akademiye karşı hakaret, tehdit, kin ve nefret söylemlerinde bulunması, diğer Katılımcılara veya Mage Akademiye karşı TCK veya diğer Kanunlarda düzenlenmiş olan herhangi bir suçu işlemesi, hukuka, ahlaka ve etiğe uygun olmayan davranışlarda bulunması hallerinde, Katılımcının sözleşmesi ücret iadesi yapılmaksızın Mage Akademi tarafından feshedilebilecektir.

MADDE 7: MÜCBİR SEBEP
7.1. Kanunlardaki tanımı ile mücbir sebep (Herhangi bir makamın emir ve talebi dolayısıyla veya harp, dahili kargaşalık, düşman harekatı, sabotaj, grev, lokavt, işçi veya memur ihtilafları, internet ve sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın da dahil her türlü tabii ve semai afetlerden dolayı, pandemi, salgın hastalık, sokağa çıkma kısıtlamaları, BTK ve ilgili sair kurumların faaliyeti engelleyici karar ve eylemleri, ve bunun gibi hükümetçe konacak ve Mage Akademi’nin inisiyatifinde olmayan sair sebeplerden dolayı Kanunen veya teamülen mücbir sebep sayılan diğer hallerin gerçekleşmesi) hallerinde taraflar, işbu sözleşmeyi tamamen veya kısmen yerine getiremediği taktirde   bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır.
7.2. Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, Mage Akademi karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) sözleşmeyi hemen feshedebilir.

MADDE 8: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
8.1. İşbu sözleşmenin süresi Katılımcı tarafından sözleşmenin imzalandığı/dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve Katılımcının seçmiş olduğu eğitim programının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Katılımcının sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde Katılımcı ürün/hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer.

MADDE 9: KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ
9.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ilişki nedeniyle bu sözleşme de dahil olmak üzere Mage Akademi’ye ait defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK`nın 193. maddesi kapsamında delil hükmündedir.

MADDE 10: SON HÜKÜMLER
10.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından dolayı doğacak tüm hukuki ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Yine işbu sözleşmenin uygulanmasından dolayı doğacak tüm hukuki ihtilaflarda Samsun İcra Daireleri ve Samsun Merkez Adliyeleri yetkili olacaktır.
10.2. İşbu sözleşme taraflarca 2 nüsha olacak şekilde aynen kabulle okunup imzalanmıştır. Nüshalardan birisi Kullanıcıya teslim edilmiştir.        /        /20