Üyelik Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1: TARAFLAR
1.1. İşbu sözleşme https://mageakademi.com/ (Bundan böyle Mage Akademi olarak anılacaktır) ile Mage Akademi web sitesinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 
MADDE 2: TANIMLAR
Bu sözleşmenin uygulanmasında;
2.1. Mage Akademi: Mage Akademi Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Limited Şirketi
2.2. İnternet/Web Sitesi: ‘‘https://mageakademi.com/’’ adlı internet sitesi,
2.3. Kullanıcı: Uygulamadan Mage Akademi tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler,
2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, SMS, MMS, telefon ile bildirim gibi iletişim mecraları,
2.5. Üye: Siteyi kullanma amacıyla kayıt olan, kendisine şifre ve kullanıcı adı belirleyen kişi,
anlamına gelir.
 
MADDE 3: KONU VE KAPSAM
3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak web sitede mevcut olan ve ileride Mage Akademi tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, web site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Mage Akademi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE 4: ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI
4.1 Üyelik işlemi, sitenin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, web sitesine üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin girilmesi ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Üyelik Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2. Web siteye üye olabilmek ve Mage Akademi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için on sekiz (18) yaşını doldurmak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmayan kişilerin üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacak, doğabilecek hukuki ihtilaflardan Mage Akademi’nin hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesini imzalamakla, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. Aksi durumda, meydana gelebilecek hukuki ve cezai sorumluluklarda Mage Akademi’nin hukuken sorumluluğu doğmayacaktır.
 
MADDE 5: KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
a-Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, web sitedeki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve web sitedeki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Mage Akademi web sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
b-Mage Akademi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda ve kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere ve/veya yasal mercilere açıklayabilecektir. Kullanıcı, yukarıda sayılan haller sebebiyle kişisel bilgilerinin paylaşılması halinde Mage Akademi’nin hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını, bu sebeple Mage Akademi’ hiçbir şekilde maddi-manevi ve/veya herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.
c-Kullanıcının bilgileri Mage Akademi tarafından gerekli dikkat ve özen gösterilerek saklanır. Ancak Mage Akademi’nin üzerine düşen dikkat ve özen sorumluluğunu yerine getirmesine rağmen, web sitesine yapılacak bir siber saldırı sonucu Kullanıcı bilgilerinin 3. kişilerce ele geçirilmesi halinde Mage Akademi’nin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Kullanıcı tüm özene rağmen kişisel bilgilerinin 3. kişilerce ele geçirilmesi halinde Mage Akademi’den hiçbir şekilde maddi-manevi ve/veya herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.
d-Kullanıcı, uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Mage Akademi, Kullanıcı tarafından Mage Akademi’ye iletilen veya web site üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
e-Kullanıcı, Mage Akademi’ye verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından dolayı Mage Akademi’nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
f-Mage Akademi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, web site dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının web site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, web siteyi kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Mage Akademi’nin uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
g-Kullanıcı işbu uygulamanın Mage Akademi’ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai Haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Mage Akademi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
h-Web sitede ve web site üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı ve Mage Akademi de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Mage Akademi’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Mage Akademi üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
ı-Kullanıcı ve Mage Akademi birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.
i-Kullanıcılar, Mage Akademi’nin yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
5.2. Mage Akademi’nin Hak ve Yükümlülükleri
a-Mage Akademi, web siteye üye olmak isteyen kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
b-Mage Akademi web sitesi üzerinden güvenli ödeme seçeneğini tercih eden Kullanıcı, ödemeyi Iyzco aracılığı yapacak olup, ödemeler Iyzco ile güvence altına alınmıştır. Ücretlere KDV ve diğer vergilendirmeler yapılmaktadır.
c-Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle web site içerisinde Mage Akademi kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Mage Akademi, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Web site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Mage Akademi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d-Mage Akademi, web site kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Mage Akademi özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Mage Akademi kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
e-Mage Akademi gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.
f-Mage Akademi, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu uygulamadan yararlanmasına son verebilir.
e-Sitede aksi belirtilmediği ve taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, her türlü hizmet, ürün satımı vb. karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
 
MADDE 6: GİZLİLİK
6.1.
Kullanıcı, Mage Akademi’ye üye olabilmek için isim, soy isim, e-mail, cep telefonu, IBAN bilgileri, kredi kartı bilgileri (kart numarası, son kullanma tarihi, CVV Kodu) vb. gibi Mage Akademi tarafından istenilecek kişisel bilgileri paylaşmayı taahhüt eder. Mage Akademi, Kullanıcılarla ilgili kişisel bilgileri yasal koşullarının oluşması halinde yetkili merciler ile paylaşabilir. Mage Akademi’nin Kullanıcının bilgilerini gerekmesi halinde yasal mercilerle paylaşmasından dolayı Kullanıcıya karşı maddi-manevi hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.
6.2. Mage Akademi web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Mage Akademi web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
6.3. Mage Akademi kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme Mage Akademi web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 
MADDE 7: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
7.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde Samsun Mahkemeleri ve Samsun İcra Daireleri yetkilidir.
 
MADDE 8: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1. Web sitenin tüm unsurları Mage Akademi’ye aittir ve/veya Mage Akademi tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Mage Akademi’ye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Üyelik Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Mage Akademi’nin uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Mage Akademi’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
 
MADDE 9: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
9.1. Mage Akademi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesini veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
9.2. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 
MADDE 10: MÜCBİR SEBEPLER
10.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Mage Akademi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın uygulama, portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Mage Akademi’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Mage Akademi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
10.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.
 
MADDE 11: KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
11.1. Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Mage Akademi’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE 12: TEBLİGAT ADRESLERİ
12.1. Kullanıcıların, Mage Akademi’ye bildirdiği elektronik posta ve yerleşim yeri adresleri, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği adres olarak kabul edilir.
12.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki ve ikametgâh adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara ve ikametgâh adreslerine yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
 
MADDE 13: YÜRÜRLÜK
13.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi 13(onüç) maddeden oluşmaktadır.
13.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi en son 19.04.2021 tarihinde güncellenmiştir. Mage Akademi, işbu Üyelik Sözleşmesinde dilediği zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.
13.3. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
13.4. https://www.mageakademi.com'u ziyaret eden ve siteye üye olan kullanıcılar işbu Üyelik Sözleşmesini okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.